demo

Lieskovský farmárik

demo

Farmservis

O spoločnosti

Poľnohospodárske družstvo leží v obci Lieskovec vo Zvolenskej kotline v blízkosti mesta Zvolen. História vzniku družstva siaha do roku 1999. Hlavnou dominantou bola a stále je rastlinná a živočíšna prvovýroba.

PD Lieskovec leží vo Zvolenskej kotline v blízkosti mesta Zvolen. Pozemky obhospodarované PD sú v karastroch obcí Zvolen, Sliač, Kováčová,Velká lúka, Sielnica, Lukavica, Zolná, Rybáre, Lukové, Lieskovec, Slatinka, Zv. slatina, Môťová a Sekier.

Pozemky sú v nm.výške od 360 do 600 m.m. Prevažnú časť pôd tvoria stredne ťažké až ťažké pôdy, oglejené, s humusovým horizontom do 30 cm.

Svahovitosť pozemkov ornej pôdy je do 10%, TTP do25%.

Štruktúra osevu je prispôsobená potrebám silnej živočíšnej výroby, množeniu osív pre Osivo ZV a Polnohosp. obchodnú spoločnosť Bottovo.

Orná pôda predstavuje výmeru 1380 ha, TTP 720 ha, z toho je 400 ha lúk.

PD Lieskovec pestuje nasledovné plodiny v o výmerách podľa rokov: Repka ozimná 250 ha s úrodami 2,5 až 3,3 t/ha Pšenica ozimná 350 až 550 ha s úrodou 4-4,5 t/ha Ozimný jačmeň 100 ha s úrodou4,5 t/ha Pšenica jarná 50 ha súrodou 4-4,5 t/ha Soja 70 ha súrodou 3 t/ha Kukuricu silážnu s úrodou 35 až 50t/ha Kukuricu zrnovú s úrodou 10-12 t/ha VRK 100ha a skúsili sme slnečnicu na 25 ha s úrodou 3,5t/ha.

Tržné plodiny odovzdávdme do Polnonákupu Rimavská Sobota.

Pre potreby ŽV ročne vyrábame 3500t siláže, 1700t senáže z ttp a lucerny, z lúk 1200 t sena.

Každoročne vyhnojíme maštalným hnojom 250 ha a vápnime 80 ha. Taktiež s frézou a mulčovačmi ošetríme 100 ha trávnych porastov a priebežne čistíme úvrate pastiev popri lesných pozemkoch.