Kde pestujeme

Pozemky obhospodarované PD sú v karastroch obcí Zvolen, Sliač, Kováčová,Velká lúka, Sielnica, Lukavica, Zolná, Rybáre, Lukové, Lieskovec, Slatinka, Zv. slatina, Môťová a Sekier.

Všeobecná charakteristika pozemkov: Pozemky sú v nm.výške od 360 do 600 m.m.

Prevažnú časť pôd tvoria stredne ťažké až ťažké pôdy, oglejené, s humusovým horizontom do 30 cm. Svahovitosť pozemkov ornej pôdy je do 10%, TTP do25%.

Štruktúra osevu je prispôsobená potrebám silnej živočíšnej výroby, množeniu osív pre Osivo ZV a poľnohospodársku obchodnú spoločnosť Bottovo.

Orná pôda - 1521 ha, TTP 754 ha.

PD Lieskovec pestuje nasledovné plodiny v o výmerách podľa rokov:

Repka ozimná 250 ha s úrodami 2,5 až 3,3 t/ha,
Ozimnú pšenicu pestujeme na kŕmne účely na výmere 200 ha a 200 ha na potravinárske účely a 50 ha je množiteľský porast
Ozimný jačmeň 100 ha s úrodou 4,5 t/ha, - 50 % výmery tvorí sladovnícky jačmeň.
Pšenica jarná 50 ha súrodou 4-4,5 t/ha,
Sója 70 ha súrodou 3 t/ha,
Kukuricu silážnu s úrodou 35 až 50 t/ha,
Kukuricu zrnovú s úrodou 10-12 t/ha VRK 100 ha,
pestujeme slnečnicu na 40 ha s úrodou 3-3,5 t/ha.
začíname s pestovaním ozimného cesnaku – odroda Gardacho, cibule na výmere 2 + 2 ha a lahôdkovej kukurice, ktorá sa zasiala na 14 ha pôdy, na jar roku 2020 plánujeme výsev cvikle.

Tržné plodiny odovzdávame do Poľnonákupu Dvory nad Žitavou, sóju do Poľnonákupu Straciny. Pre potreby ŽV ročne vyrábame 3500 t siláže, 1700 t senáže z ttp a lucerny, z lúk 1200 t sena. Každoročne vyhnojíme maštaľným hnojom 250 ha a vápnime 80 ha. Taktiež s frézou a mulčovačmi ošetríme 100 ha trávnych porastov a priebežne čistíme úvrate pastiev popri lesných pozemkoch.

Takto prebieha príprava pôdy u nás. Bude kvalitne opracovaná pre vysadenie cibule.

demo